• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U NOVOM SADU
Posl. br. Gž1. 306/12
Dana: 13. juna 2012. godine
NOVI SAD

U IME NARODA!

    Apelacioni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudija Mire Tubin Čanak, predsednika veća, Marije Gabrić i Gabriele Milovanović, članova veća, u pravnoj stvari tužilje K. S. iz B., Ž., ......., koju zastupa J. Z., advokat iz B., protiv tuženog S. f. P. iz P., ...... ......., koga zastupa B. P., advokat iz P., radi poništaja rešenja, odlučujući o žalbi tužilje protiv presude Osnovnog suda u Pančevu poslovni broj P1. 1054/10 od 09. septembra 2011. godine, na sednici veća održanoj 13. juna 2012. godine, doneo je

P R E S U D U

    Žalba tužilje se odbija, presuda Osnovnog suda u Pančevu poslovni broj P1. 1054/10 od 09. septembra 2011. godine, potvrđuje.

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

    Prvostepenom presudom je odbijen tužbeni zahtev da se poništi rešenje tuženog o otkazu ugovora o radu broj ..... od ....... godine, kojim je tužilji otkazan Ugovor o radu broj ... od ...... godine,  kao i zahtev da se tuženi obaveže da tužilju vrati na radno mesto koje je obavljala do .... godine, te zahtev radi naknade troškova postupka.

    Tužilja je obavezana tuženom nadoknaditi parnične troškove u iznosu od 132.000,00 dinara.

    Protiv navedene presude tužilja je uložila blagovremenu, dozvoljenu i potpunu žalbu iz svih žalbenih razloga iz čl. 360 ZPP.

    Žalba nije osnovana.

    Ispitujući prvostepenu presudu na osnovu čl. 372 ZPP, ovaj sud nalazi da je ista doneta na osnovu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilnom primenom materijalnog prava, bez bitne povrede odredaba parničnog postupka.

    Utvrđeno je da je tužilja obavljala poslove zubnog tehničara protetičara prema Ugovoru o radu od ....... godine. Čl. 20 navedenog Ugovora je propisano da zaposlenom prestaje radni odnos otkazom ovog ugovora o radu od strane poslodavca, između ostalog, ako ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca. Dana ...... godine tužilji je dostavljeno upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu, u kome se navodi da je osnov za davanje otkaza neopravdano izostajanje sa posla najmanje dva uzastopna radna dana, a prema evidenciji zaposlenih na S. f. u P. Tužilja se ........ godine izjasnila na upozorenje, navodeći da je za sve dane koji su navedeni, a to su utorak i četvrtak, koristila za odlazak kod lekara jer ima zdravstvenih problema, te za sve te dane koje je odlazila kod lekara poseduje i odgovarajuću dokumentaciju, te da istu može i dostaviti. Dana .... godine tuženi je doneo rešenje o otkazu ugovora o radu tužilji zbog povrede radne discipline odnosno kršenja radne discipline propisane Ugovorom o radu i Pravilnikom, a koja se sastoji u tome da je zaposlena neopravdano izostajala sa posla više radnih dana uzastopno i sa prekidima u toku meseca marta, aprila i maja 2007. godine, što ukazuje na činjenicu da je njeno ponašanje takvo da ne može da nastavi rad na S. f. u P. U obrazloženju se tuženi poziva na odredbu čl. 179 Zakona o radu, na Pravilnik i Ugovor o radu, navodeći da je izostala neopravdano .... i ..... godine, te da je prema evidenciji nastavila sa izostancima i tokom aprila i maja 2007. godine i mimo datog upozorenja, te da za dane kada je bila odsutna nije dostavila dokaz o privremenoj sprečenosti za rad, a što je bila u zakonskoj obavezi da dostavi poslodavcu u roku od 3 dana.

    Tužilja je dana 23.04.2007. godine bila upućena na laboratorijski pregled od strane nadležnog lekara, a dana 24.04.2007. godine je bila na pregledu kod specijaliste opšte hirurgije I. za o. i r. Srbije. Tužilja je tokom aprila meseca u više navrata odlazila na laboratorijske preglede, a po uputima nadležnih lekara i odsustvovala je 03, 05, 14, 15, 16, 19, 23, 24. i 26. aprila, dok je martu mesecu 2007. godine bila odsutna 19, 22. i 27. marta. U maju mesecu od ukupno 128 sati efektivnog rada tužilja je ostvarila 92 sata rada, a 36 sati je odsustvovala.

    Na fakultetu je organizovan rad i to tako da su ponedeljkom i sredom radili ceo dan, petak uglavnom pre podne, a tehnika je bila angažovana i pratila rad profesora, pri čemu su slobodni dani bili utorak i četvrtak, ali se i tada radilo kada posao prethodnog dana nije bio završen.

    Dana 28.02.2007. godine je doneto obaveštenje kod tuženog po kojem je obaveza nenastavnog osoblja na S. f. u P. da se  upisuje u knjigu evidencije dolaska na posao i odlaska sa posla, koja se nalazi u portirnici, a počev od 02.03.2007. godine. Za svako odsustvovanje sa rada prema odluci od 07.03.2007. godine bilo je neophodno obratiti se u pismenoj formi dekanu fakulteta, uz prethodni dogovor sa glavnom sestrom fakulteta, kada su u pitanju stomatološke sestre, zubni tehničari i spremačice.

    Na osnovu utvrđenih činjenica prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je odbio tužbeni zahtev.

    Činjenično je utvrđeno da je tužilji otkazan ugovor o radu zbog povrede radne discipline propisane Ugovorom o radu i Pravilnikom, a koja se sastoji u tome da je neopravdano izostajala sa posla više radnih dana uzastopno i sa prekidima u toku meseca marta, aprila i maja 2007. godine, što ukazuje na činjenicu da je njeno ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod tuženog. Prema tome, suprotno navodima žalbe tužilji nije otkazan ugovor o radu zbog privremenog odsustva s posla zbog bolesti ili zbog povrede, a takođe joj nije otkazan ugovor o radu niti zbog nedostavljanja obaveštenja o privremenoj sprečenosti za rad, u smislu čl. 103 Zakona o radu.

    Tužilji je otkazan ugovor o radu zbog povrede radne discipline, a shodno čl. 20 st. 1 alineja 3 Ugovora o radu, zbog nepoštovanja radne discipline propisane aktom poslodavca i jer je njeno ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, te shodno čl. 98 Pravilnika o radu tuženog kojim je regulisano da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu i u drugim slučajevima ako za to postoje opravdani razlozi koji se odnose na povredu radnih obaveza, između ostalog i zbog toga ako neopravdano izostane sa posla najmanje dva uzastopna radna dana, odnosno 5 radnih dana sa prekidima u toku dva meseca.

    Upozorenjem na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu tužilja jeste upozorena na konkretnu povredu radne obaveze, neovisno od toga što se ne navodi član Pravilnika o radu S. f.. U upozorenju su navedeni razlozi za otkaz ugovora o radu, pri čemu se u upozorenju navodi da se prilaže izvod iz evidencije, pa je tužilja bila upoznata za koju povredu radne obaveze se tereti, što proizilazi i iz njenog izjašnjenja koje je dostavila blagovremeno, pa stoga okolnost da u upozorenju nije naveden rok od 5 radnih dana od dana prijema upozorenja za izjašnjenje, ne predstavlja povredu prava tužilje, jer je ista blagovremeno dostavila izjašnjenje na upozorenje.

    Rešenje o otkazu ugovora o radu sadrži odredbe na osnovu kojih je tužilji otkazan ugovor o radu, a to je čl. 179 st. 1 tač. 3 Zakona o radu, istovetnu odredbu sadrži čl. 20 alineja 3 Ugovora o radu. Okolnost da se ugovor o radu ne poziva na Pravilnik o radu tuženog, shodno čl. 33 Zakona o radu, nije od uticaja na zakonitost rešenja, jer se prema čl. 21 Ugovora o radu reguliše da se na sva međusobna prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog i poslodavca koji nisu predmet posebnog uređivanja u ovom ugovoru, primenjuju odredbe zakona i drugih propisa poslodavca,  a u te druge propise spada i Pravilnik o radu tuženog.

    Suprotno navodima žalbe, na osnovu odluke tuženog od 07.03.2007. godine, svi zaposleni na fakultetu su bili u obavezi da poštuju 40. časovno radno vreme i za svako odsustvovanje sa rada su se morali obratiti u pismenoj formi dekanu fakulteta uz prethodni dogovor sa glavnom sestrom fakulteta kada su u pitanju stomatološke sestre, zubni tehničari i spremačice, što znači da je tužena mogla odsustvovati s posla uz prethodan dogovor i odobrenje sa glavnom sestrom fakulteta, budući da se navedena odluka i na nju odnosila, a pošto za dane za koje se tereti da je izostala sa posla nije imala odobrenje za odsustvo, neopravdano je izostala sa posla, pa s toga nema osnova za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu. Okolnost da je tužilja išla na lekarske preglede prema uputima lekara ne znači da je bila privremeno sprečena za rad, jer o tome nije ni dostavila dokaze, a u konkretne dane za koje se tereti da je izostala takođe nema dokaza da je bilo takvih zdravstvenih problema zbog kojih je morala odsustvovati opravdano sa rada, u pitanju su alergijske bolesti na koje se tužilja pozivala u toku postupka i u žalbi.

    Tačno je da su prema rasporedu poslova kod tuženog tužilji slobodni dani bili utorak i četvrtak, međutim, činjenično jeste utvrđeno da se i tim danima radilo, kada se nije završio posao prethodnog dana, a što ukazuje na to da je tužilja mogla i tih dana odsustvovati sa posla ukoliko je imala odobrenje nadležnog lica tuženog za to.

    Okolnost da je u presudi na 8. strani navedeno da je sud našao da je tužbeni zahtev tužilje osnovan iako je izrekom odbijen tužbeni zahtev, predstavlja očiglednu omašku u pisanju koju sud može u svako doba ispraviti, shodno čl. 349 ZPP.

    Obrazloženje rešenja sadrži uopštenu konstataciju, kako to navodi žalba, vezano za odsustvo tužilje tokom marta, aprila i maja 2007. godine, međutim, budući da je postojala evidencija o prisustvu na radu, ova okolnost ne utiče na  zakonitost rešenja.

    Odluka o troškovima je obrazložena i doneta je u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, shodno čl. 149 st. 1 ZPP.

    Sa navedenih razloga doneta je odluka kao u izreci, primenom čl. 375 ZPP.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Mira Tubin Čanak s.r.
zto:

Napomena
Rev2 848/12 od 23.01.2013.godine odbijena kao neosnovana revizija tužilje, izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 306/11.