• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

grb-web-presude

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U NOVOM SADU
Posl. br. Gž 1 123/12
Dana: 27.02.2012. godine
Novi Sad

U IME NARODA

    Apelacioni sud u Novom Sadu u veću sudija Perside Jovanović predsednika veća, Jasmine Danilović Stojković i Borivoja Gajića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca K. I. iz S., koga zastupa G. P. D. advokat u S., protiv tuženog V. S. S. iz S., koga zastupa I. M. advokat u S., radi poništaja rešenja, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Subotici poslovni broj P1 403/2011 od 24.11.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 27.02.2012. godine, doneo je sledeću:

PRESUDU

    Žalbu tuženog ODBIJA i presudu Osnovnog suda u Subotici poslovni broj P1 403/2011 od 24.11.2011. godine, u pobijanom usvajajućem delu i u delu odluke o troškovima postupka, POTVRĐUJE.

O b r a z l o ž e nj e

    Prvostepenom presudom delimično je usvojen tužbeni zahtev tužioca, te je poništeno kao nezakonito rešenje o otkazu ugovora o radu tuženog broj .... od ...... godine kojim je tužiocu otkazan ugovor o radu na poslovima veterinarskog tehničara, te je obavezan tuženi da tužioca vrati na rad i rasporedi na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu, sve u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

    Odbijen je zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tuženi da ga vrati na poslove koje je obavljao po osnovu ugovora o radu od 25.05.2010. godine.

    Obavezan je tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od 29.250,00 dinara, u roku od 8 dana po pravosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

    Protiv navedene presude u usvajajućem delu tuženi je izjavio blagovremenu i dozvoljenu žalbu iz svih zakonskih razloga, predlažući da ovaj sud pobijanu presudu preinačiti i u celosti odbije tužbeni zahtev tužioca.

    U odgovoru na žalbu tužilac osporava žalbene navode tuženog, predlažući da ovaj sud žalbu tuženog odbije kao neosnovanu.

    Žalba tuženog nije osnovana.

    Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u žalbi i pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP-a i pravilnu primenu materijalnog prava, sve shodno odredbi člana 372 stav 2 istog zakona, ovaj sud nalazi da je pobijana presuda doneta bez bitnih povreda odredaba parničnog postupka, te da je na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo kada je delimično usvojio tužbeni zahtev tužioca.

    Prema činjeničnom utvrđenju, tužilac je bio u radnom odnosu kod tuženog na neodređeno vreme. Ugovorom o radu od ..... godine obavljao je poslove veterinarski tehničar. U tački 17 tog ugovora navedeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu  između ostalog, ako ne poštuje radnu disciplinu, ako učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom.

    Direktor tuženog je dana ...... godine doneo pismeno upozorenje o postojanju razloga za otkaz shodno članu 179 stav 1 tačka 2., 3. i 4 Zakona o radu, jer je tužilac izdao uverenje o zdravstvenom stanju životinja- serija ... blok ... .... sa datumom ..... godine, a u delu uverenja gde se navodi datum cepljenja piše ..... godine, što znači da nije prošao propisani rok za izdavanje ovakvog uverenja, čime je tužilac učinio povredu radne obaveza pa ne može da nastavi rad kod poslodavca. Nadalje, se navodi da se protiv tužioca  vodi krivični postupak po optužnici OJT Bačka Topola zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo falsifikovanja službene isprave iz člana 248 stav 1 KZ RS. Po osnovu ovog falsifikata za veterinarsku stanicu  nastupila je šteta u iznosu od 1.800,00 dinara o čemu postoji pravosnažna i izvršna presuda Opštinskog suda u Bačkoj Topoli broj P1 117/07 od 28.05.2008. godine koja je postala pravosnažna 21.12.2010., a izvršna 10.06.2011. godine koji krivični postupak nije pravosnažno okončan i tužiocu je ostavljen rok od 5 dana za davanje odgovora koje upozorenje je dostavljeno tužiocu i sindikatu. Tužilac se pismeno izjasnio dana ..... godine.

    Direktor tuženog je dana .... godine doneo rešenje i tužiocu na poslovima veterinarskog tehničara u RJ-14- veterinarska ambulanta otkazao ugovor o radu i radni odnos prestaje ........ godine, jer je učinio povredu radne obaveze utvrđene ugovorom o radu, zbog nepoštovanja radne discipline i da je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca. U obrazloženju se navodi da je 18.07.2011. godine pismeno upozoren, da je tužilac 21.07.2011. godine dostavio izjavu na upozorenje, da su objašnjenja tužioca neprihvatljiva, jer Pravilnik o unutrašnjem prometu životinja predviđa kontrolu samo preko izdatog uverenja o zdravstvenom stanju životinja i zato zdravstveno uverenje mora biti izdato i ispisano na propisani način.

    Za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja potrebno je da vlasnik prikaže lični kartu, republičku potvrdu o cepljenju na kojoj se nalaze njegovi lični podaci, brojevi životinja i datum vakcinacije, s tim da je vlasnik dužan da donese broj životinja koje stavlja u promet. U konkretnom slučaju vlasnik životinja doneo je svu potrebnu dokumentaciju i nije bilo sumnji za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju koji nosi datum .....godine. Na uverenju o zdravstvenom stanju životinja od ...... godine prilikom ispisivanja datuma ručno nečitko je ispisan datum ....godine s tim da se ta petica može tumačiti i kao trojka, a iz potvrde o vakcinisanju vidi se da su postojali svi zakonski elementi za izdavanje pomenutog uverenja i potvrda nosi datum ..... godine. Datum unošenja u uverenju o zdravstvenom stanju životinja sadrži datum cepljenja i po zakonu mora proći 15 dana od cepljenja do izdavanja uverenja, jer se tada smatra da su životinje zaštićene. Tužilac je lično popunjavao potvrdu od..... godine i uverenje od ..... godine. U konkretnom slučaju radi se o svinjama i tu je rok od cepljenja do izdavanja uverenja 15 dana a da Pravilnik o unutrašnjem prometu životinja propisuje postupak stavljanja i promet životinja. O cepljenju životinja izdaje se republička veterinarska potvrda koja je u konkretnom slučaju od ..... godine. Vlasnik svinja čiji je pregled vršen, nije imao nikakvu štetu, životinje su stavljane u promet kako to nalaže zakon, a ni tuženi nije imao nikakvu štetu. Republička potvrda o vakcinisanju na osnovu koje se izdaje i uverenje o zdravstvenom stanju životinja su javni dokumenti, ti podaci iz potvrde  i uverenja unose se u centralnu bazu podataka. Republička veterinarska potvrda je dokument koji prethodi izdavanju uverenja o zdravstvenom stanju životinja.

    Naime, pravilno je prvostepeni sud postupio kada je delimično usvojio tužbeni zahtev tužioca. U konkretnom slučaju tužilac nije negirao činjenicu da je učinio povredu radne obaveze koja mu se stavlja na teret ali da je to učinio iz nepažnje, omaškom prilikom upisa datuma na uverenju umesto .... godine upisan je ..... godine a iz potvrde o cepljenju vidi se da je cepljenje izvršeno ..... godine. Na osnovu te omaške nije nastupila nikakva štetna posledica niti za vlasnika životinja, niti za poslodavca. Naime, nije svako nepoštovanje radne discipline razlog za otkaz, jer otkazni razlog je samo ono nepoštovanje discipline rada zbog kojeg zaposleni ne može da nastavi rad kod poslodavca. To je ponašanje koje se ne može tolerisati koje je nepodnošljivo, a nepodnošljivost ponašanja ocenjuje se u svakom konkretnom slučaju. U konkretnom slučaju ponašanje tužioca nije takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca. Nije sporno da je na potvrdi upisan datum cepljenja ..... godine a na uverenju o zdravstvenom stanju životinja u delu gde se navodi datum cepljenja piše ....... godine. Tužilac je izdao zakonom i pravilnikom propisanu potvrdu o cepljenju, a na osnovu te potvrde i uverenja., a to su javni dokumenti i unose se u centralnu bazu podataka.

    Odredbom člana 179 stav 1 tačka 4 Zakona o radu je propisano da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo ponašanje i potrebe poslodavca i to ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom. Povreda radne obaveze u ovom slučaju postoji samo kad postoji pravosnažna osuđujuća krivična presuda. Shodno tome nisu osnovani navodi žalbe tuženog istaknuti u tom pravcu iz razloga što krivični postupak nije okončan.

    Ovaj sud je cenio i ostale žalbene navode ali isti  nisu od značaja za drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.

    Pravilno je prvostepeni sud na osnovu članova 149 stav 1 ZPP-a odlučio i o parničnim troškovima.

    Shodno iznetom, a primenom člana 375 ZPP-a odlučeno je kao u izreci.

PREDSEDNIK VEĆA
SUDIJA
Persida Jovanović,s.r.
Zto:

Napomena
Rev.2 478/12 od 24.10.2012. godine odbijena je revizija tuženog kao neosnovana, izjavljena protiv presude  Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 123/12.