СУДСКА ПИСАРНИЦА

СУДСКА ПИСАРНИЦА

Општи подаци о судској писарници
У судској писарници обављају се административно-технички послови по свим предметима, као и пријем и експедиција поште. У ове послове спадају и вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, састављање статистичких извештаја и пружање информација странкама. Предмети се формирају у судској писарници, уносе се у уписник под одређеним редним бројем и након тога додељују у рад одређеном судском већу. Странке могу контактирати директно са судијама, али због обима посла и ради веће ефикасности, са судом се углавном ступа у контакт писменим путем, или преко поште, или се писмени поднесци лично донесу у пријемну канцеларију суда. Странке се у писарници могу упознати са својим предметом и од службеника добити потребне информације. Предмети се у писарници чувају као активни или као архивирани. О структури предмета и о раду судских већа писарница саставља редовне извештаје за судску управу, виши суд и министарство правде. Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице, који је одговоран директно преседнику суда. У судовима чији је обим посла већи, а међу њих свакако спада и Апелациони суд у Новом Саду, судска писарница је подељена на одсеке, односно писарнице које су придружене одређеним судским одељењима (нпр. одсек писарнице за кривичне предмете која се налази при кривичном одељењу, а скраћено се назива кривичном писарницом).

Рад на предметима у писарници
Послове разврставања и расподеле предмета писарница обавља према утврђеном годишњем распореду послова, односно посебној одлуци председника. Расподела се врши по утврђеном редоследу, а контролу распоређивања врши председник суда, секретар суда или управитељ писарнице. Једини критеријум за распоређивање је редослед по ком предмети пристижу на формирање, а у случају истовремености, у уписник се уписују по азбучном реду. Судије, односно судска већа равноправно добијају предмете у рад, оним редом којим су пристизали. Изузетно, за хитне предмете (нпр. притворски предмети у кривичној материји) постоји посебан редослед распоређивања по судским већима, тј. ови предмети се додељују у рад оном судском већу које је дежурно у временском периоду када је предмет пристигао у суд (крајем сваког месеца, председника Апелационог суда у Новом Саду утврђује распоред дежурстава судских већа за поступање у хитним предметима). Ови предмети се у уписник уводе редом, али се одмах дају у рад по утврђеном распореду дежурстава.

Предмети се најпре разврставају по областима и уписују у одговарајући уписник. Поводом жалбе изјављене против судске одлуке неког од судова који су под територијалном надлежношћу Апелационог суда у Новом Саду, суд првог степена, уз посебан образац са преписом одлуке и примерком правног лека, доставља сређени предмет Апелационом суду у Новом Саду. По пријему предмета у пријемној канцеларији нашег суда (на пријему поште), он се даље прослеђује водиоцу уписника одређене рефераде унутар одређеног одсека писарнице, где се формира нови предмет под једном од ознака предвиђених уписника (нпр. уколико се ради о изјављеној жалби против решења о продужењу притвора првостепеног суда, предмет ће у кривичној писарници овог суда добити ознаку Кж II). Надаље, новоформирани предмет добија број по редоследу завођења у одговарајући уписник и додељује се у рад одеђеном судском већу по утврђеном распореду (нпр. Кж II 52/10). Дакле, службена ознака списа предмета (и у грађанској и у кривичној материји) садржи арапски број судије, ознаку уписника, редни број из уписника и скраћену ознаку године уписника, с тим што се у загради наводи година у којој је поднет акт којим је покренут поступак пред првостепеним судом – нпр. 2 Гж II 34/10 (2008).

Судска писарница, након расподеле, предмете доставља судским већима у рад, а судије, након увида у предмет и након предузетих службених радњи, враћају предмет у писарницу, уз означавање датума евиденције или датума када је заказана нејавна или јавна седница, односно главни претрес. На основу ових датума предмет се ставља на одређено место у писарници и по истеку датума евиденције опет се доставља судијама на фахове. Сем тога, предмет се увек доставља судији по захтеву тог судије, али и када на пословни број предмета стигне поднесак са чијом садржином судија треба да се упозна. Писарница самостално врши техничке послове у вези са предметом. Предмети се чувају у писарници на прописан начин, како би се избегла оштећења и сви видови злоупотребе. Странке могу да се упознају са предметима, али само под непосредним надзором радника писарнице. Такође, странке могу и фотокопирати списе предмета, али о свом трошку и под надзором радника писарнице.

Вођење уписника и књига кретања

Судским пословником је предвиђено да судови воде уписнике и књиге кретања, а по потреби и друге књиге евиденције. Уписнике и помоћне књиге писарница води одвојено за сваку врсту предмета. Уписници се воде тако да се у сваком тренутку увидом у њих може утврдити у ком је стадијуму поступак по одређеном предмету и где се предмет налази.

Формирани предмети се заводе под редним бројевима за одређену годину, а заводе се и сви важнији подаци који се тичу предмета (име судије, односно број судског већа, датум кад је предмет, односно иницијални акт приспео у суд), као и сви процесни акти који утичу на поступак. Подаци из уписника се уносе и на рачунарску мрежу суда, односно, води се електронска верзија овог уписника. На основу ових података службеници странкама дају основне информације о предмету.

Сем уписника, писарница у свом раду користи и књиге кретања, у којима сваки предмет има своју рубрику, и у коју је уписано целокупно кретање предмета: кад је отишао у поступајуће веће, кад је враћен у писарницу, евентуално и податак о томе да ли је предмет био дат на увид неком другом већу, суду или државном органу (тужилаштву или сл). На основу ових књига могуће је утврдити где се предмет тренутно налази, али и где је све био. Ове књиге кретања су саставни делови уписника, односно - његов оперативни део. Такође, подаци о кретању предмета се налазе и у електронском уписнику (који се води преко рачунара).

Архива
Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за архивирање. Архива се налази у саставу писарнице, по правилу у посебној просторији. Предмети завршени у текућој и претходној години по правилу се стављају у приручну архиву и држе у засебном орману у писарници (најдуже две године), а сви остали предмети се предају и држе искључиво у архиви суда. Архивски материјал, у који поред архивираних предмета спадају и уписници и друге помоћне књиге, чува, евидентира и класификује архивар.

Извештаји и статистика
Писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, односно, тромесечне, шестомесечне, годишње и трогодишње извештаје о раду суда, одељења и појединих судија, по јединственој методологији. Ови извештаји се достављају судској управи, Министру, непосредно вишем суду (за Апелациони суд у Новом Саду, то је Врховни суд), Врховном касационом суду и Високом савету судства.

Одсеци писарнице - информације и контакти
Писарница у Апелационом суду у Новом Саду је, на основу Судског пословника и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, подељена на три одсека:
- пријем и експедиција писмена,
- грађанска писарница,
- кривична писарница.

Управитељ судске писарнице је Ана Тот, III спрат, соба број 313а, локал 415.

За све информације и контакте потребно је обратити се на телефон централе суда 021/4876-100, а затим тражити одређени локал.

- Пријем и експедиција писмена или пријемна канцеларија налази се на I спрату, соба број 109, локал 209.
Одсек се бави пословима пријема и експедиције поште.

- Грађанска писарница се налази на III спрату, соба 309, локал 398.
Одсек обавља послове са предметима из грађанске материје и води уписнике под следећим ознакама:

 • Гж – другостепени предмети из опште грађанске материје
 • Гж 1 – другостепени предмети из области радног права
 • Гж 2 – другостепени предмети из области породичних односа
 • Рех-Ж – другостепени предмети рехабилитације
 • Р – одлучивање у грађанскоправним споровима о сукобу надлежности и преношењу надлежности основних и виших судова, када су ови спречени или не могу да поступају у некој правној ствари
 • Р3 - предмети из области грађанског права - посебна ревизија
 • Р4 - предмети из области радног права - посебна ревизија
 • Р4 г - грађански поступци - суђење у разумном року
 • Р4 р - радни спорови - суђење у разумном року.

- Кривична писарница се налази на III спрату, соба 311а, локал 411 и 412.
Кривична писарница обавља послове са предметима из кривичне материје и води уписнике под следећим ознакама:

 • Кж 1 – жалбе на пресуду првостепеног суда
 • Кж 2 – жалбе на решења првостепеног суда
 • Кж 3 – решавање предмета у трећем степену
 • Кр – решавање о предлогу истражног судије за продужење притвора, као и решавање о сукобу и преношењу надлежности судова који су под територијалном надлежношћу Апелационог суда у Новом Саду
 • Р – разни кривични предмети
 • Кжм – жалбе на одлуке у поступцима који се воде против малолетних учинилаца кривичних дела
 • Кжм 1 – жалбе на одлуке о притвору у поступцима који се воде против малолетних учинилаца кривичних дела
 • Р4 к - кривични поступци - суђење у разумном року.

Архива Апелационог суда у Новом Саду налази се у сутерену, соба Б-2, локал 193.