КОНТАКТ

КОНТАКТ

Адреса: 21101 Нови Сад, Сутјеска 3
е-mail: uprava@ns.ap.sud.rs
wеb: https://www.ns.ap.sud.rs
факс: 021/451-045
ж.р. 840-1038621-02
ПИБ: 106399527
Радно време: од 07.30 - 15.30 часова
Радно време писарнице је исто као и радно време суда.
Заказивање пријема странака на телефон: 021/4876-400

Напомена: Подаци о конкретним предметима не достављају се странкама путем имејла. За све потребне податке о предметима овог суда, можете се обратити судској писарници путем телефона или лично.

Контакт телефони
Централа зграде Правосудних органа: 021/4876-100
Судска управа - Председник суда: 021/4876-400
Председник Кривичног одељења: 021/4876-235
Председник Грађанског одељења: 021/4876-486
Председник Одељења за кривичне поступке према малолетницима: 021/4876-248
Председник Одељења за радне спорове: 021/4876-245
Руководилац Одељења судске праксе: 021/4876-400
Координатор за медије: 063/588-513, 021/4876-535
Секретар суда: 021/4876-404
Информације у вези с притужбама странака: 021/4876-400
Заказивање пријема странака: 021/4876-400
Саветник за кадровске и персоналне послове и лице за заштиту података о личности: 021/4876-404
Статистичар: 021/4876-100 локал 567
Управитељ писарнице: 021/4876-100 локал 413
Пријем поште: 021/4876-100 локал 594 и 021/4876-209
Служба рачуноводства: 021/4876-418
Кривична писарница: 021/4876-411 и 021/4876-412
Грађанска писарница: 021/4876-398 и 021/4876-399