НАДЛЕЖНОСТИ СУДА

НАДЛЕЖНОСТИ СУДА

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ СУДА

Законом о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 88/18 и 10/23) утврђена је стварна надлежност апелационог суда који одлучује о жалбама:
1. на одлуке виших судова;
2. на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд (а виши суд је надлежан да одлучује о жалбама на одлуке основних судова о мерама за обезбеђење присуства окривљеног и за кривична дела з акоја је прописана новчана казна и казна затвора до пет година);
3. на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање није надлежан виши суд (а виши суд је надлежан да одлучује о жалбама на одлуке основних судова, и то на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности и у ванпарничним споровима).

Апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја, ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова, кад су ови спречени или не могу да поступају у некој правној ствари, и врши друге послове одређене законом.
У предметима из области кривичне и грађанске материје, као и у поступцима према малолетницима у другом степену, апелациони суд суди у већима састављеним од троје судија (осим у ситуацијама кад веће за малолетнике суди на претресу када је састављено од двоје судија и троје судија поротника). У трећем степену, у кривичној материји, апелациони суд поступа у  већима састављеним од пет судија.

ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ

Територијална надлежност Апелационог суда у Новом Саду, у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и тужилаштава („Службени гласник РС“, бр. 101/13 од 20.11.2013. године), који је у примени од 01.01.2014. године, обухвата подручја следећих виших судова:

1. Вишег суда у Зрењанину, основаног за подручја:

 • Основног суда у Зрењанину (за територију општина Житиште и Сечањ и за град Зрењанин),
 • Основног суда у Кикинди (за територију општина: Кикинда, Нова Црња, Нови Кнежевац и Чока, са судском јединицом у Новом Кнежевцу) и
 • Основног суда у Бечеју (за територију општина Бечеј и Нови Бечеј, са судском јединицом у Новом Бечеју);

2. Вишег суда у Новом Саду, основаног за подручја:

 • Основног суда у Новом Саду (за територију општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловаци, Темерин, Тител и за град Нови Сад) и
 • Основног суда у Бачкој Паланци (за територију општина Бач и Бачка Паланка);

3. Вишег суда у Сомбору, основаног за подручја:

 • Основног суда у Сомбору (за територију општина Апатин и Оџаци и за град Сомбор) и
 • Основног суда у Врбасу (за територију општина: Врбас, Кула и Србобран, са судском јединицом у Кули);

4. Вишег суда у Сремској Митровици, основаног за подручје:

 • Основног суда у Сремској Митровици (за територију града Сремска Митровица),
 • Основног суда у Руми (за територију општина: Ириг, Пећинци и Рума),
 • Основног суда у Старој Пазови (за територију општина Инђија и Стара Пазова, са судском јединицом у Инђији)
 • Основног суда у Шиду (за територију општине Шид);

5. Вишег суда у Суботици, основаног за подручје:

 • Основног суда у Суботици (за територију општина Бачка Топола и Мали Иђош и за град Суботицу, са судском јединицом у Бачкој Тополи) и
 • Основног суда у Сенти (за територију општина: Ада, Кањижа и Сента);

5. Вишег суда у Шапцу, основаног за подручје:

 • Основног суда у Лозници (за територију општина: Крупањ, Љубовија и Мали Зворник и за град Лозницу, са судском јединицом у Љубовији) и
 • Основног суда у Шапцу (за територију општина: Богатић, Владимирци и Коцељева и за град Шабац, са судским јединицама у Богатићу и Коцељеви).

Мапе судова опште и посебне надлежности, мапу јавних тужилаштава као и шематске приказе судова опште и посебне надлежности можете погледати на сајту Министарства правде Републике Србије: http://www.mpravde.gov.rs/nova_mreza_sudova.php