ПРИЈЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА ПОШТЕ

ПРИЈЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА ПОШТЕ

Апелациони суд у Новом Саду сву пошту прима и шаље преко пријемне канцеларије, која је организована као посебан одсек писарнице. У овој канцеларији се предају писмени поднесци намењени судијама, судским већима, судској управи, односно Преседнику суда. Поред личне предаје, у пријемну канцеларију судске писарнице доноси се и ковертирана пошта упућена суду преко ПТТ службе (писма, телеграми итд). На овај начин суд контактира са странкама, другим судовима и другим државним органима. Странкама је омогућено да директно контактирају са судијама и судском управом, али због лакшег и ефикаснијег рада и услед великог обима посла, највећи део комуникације са судом обавља се искључиво писаним путем. Примљени поднесци и пошиљке се разврставају и даље прослеђују већима којима су упућени. Сваки спис се претходно овери пријемним печатом са датумом и сатом пријема, а странке добијају пријемни печат и на примерак који ће задржати као доказ да су поднесак предали. Поднесци који су упућени на одређени предмет и који ће предмету бити придружени (пуномоћја, разни захтеви странака, прилози који могу бити докази у току поступка...), странке треба да означе пословним бројем предмета. На овај начин се повећава ефикасност и приспела пошта се лакше разврстава по одељењима и даље, по судским већима.

Пријемна канцеларија истовремено обавља и послове отправљања судске поште (експедицију). Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други судски акти, а у пријемну канцеларију се враћају доставнице и повратнице, као докази о пријему судских аката. Пошта се, поред достављања путем ПТТ службе, странкама доставља и преко судске службе за доставу. Због свих ових послова, који су изузетно значајни јер утичу на ефикасност и квалитет рада суда, служба пријема и експедиције је организована као посебан одсек писарнице.

Пријем и експедиција писмена или пријемна канцеларија налази се на I спрату, соба број 109, локал 209.