ПРЕДСЕДНИК СУДА

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Одлуком в.ф. председника Врховног касационог суда у Београду од 29.05.2019. године, мр Дарко Тадић постављен је за вф. председника, а 31.10.2019. године изабран за Председника Апелационог суда у Новом Саду. Послове заменика председника суда врше судије Бранка Бајић и Анђелка Станојевић.

Законом о судијама регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.
Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

УСЛОВИ, ПРЕДЛАГАЊЕ И ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СУДА

За председника суда може бити изабран судија који се налази на сталној судијској функцији у суду вишег или истог степена, и који има изражену способност за руковођење и организацију послова у суду, а у складу са критеријумима које доноси Високи савет судства.

Високи савет судства предлаже једног кандидата за председника суда. Пре утврђивања предлога, Високи савет судства прибавља мишљење о пријављеним кадидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника.

Народна скупштина бира председника суда. Судија који је изабран за председника суда, обавља и судијску функцију у том суду.

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Председник суда се бира на пет година и не може бити поново изабран. Време на које је председник суда изабран тече од дана ступања на функцију.

Председнику суда престаје функција:

 • престанком судијске функције;
 • избором за судију другог суда;
 • на лични захтев;
 • због укидања суда;
 • истеком мандата и
 • разрешењем са функције председника.

Одлуку о престанку функције доноси Народна скупштина, а Високи савет судства је дужан да без одлагања предложи кандидате за избор новог председника суда.

РАЗЛОЗИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ, ПОСТУПАК И ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ

Председник суда разрешава се функције због:

 • кршења обавеза установљених прописима за обављање послова судске управе;
 • нарушавања начела независности судије;
 • поступања које је у супротности с прописима о додељивању предмета;
 • одступања од прописа којим се уређује годишњи распоред судија;
 • тешког дисциплинског прекршаја у вршењу своје функције;
 • нестручног вршења функције председника суда (сматра се да председник суда нестручно обавља своју функцију када, сходно критеријумима и мерилима за вредновање рада председника судова, његов рад буде вреднован оценом „не задовољава“).

Свако лице може поднети иницијативу за разрешење председника суда.
Поступак за утврђивање разлога за разрешење председника суда води Високи савет судства.
Поступак за утврђивање разлога за разрешење председника суда покреће се по предлогу председника непосредно вишег суда, седнице свих судија суда чији је председник, министра надлежног за правосуђе, органа надлежног за вредновање рада председника суда и Дисциплинске комисије.

Одлуку о разрешењу председника суда доноси Народна скупштина на основу предлога Високог савета судства, и то након спроведеног поступка у коме су утврђени разлози за разрешење.

Председник суда који не буде поново изабран, којег разреше функције или му функција престане на лични захтев, наставља да обавља судијску функцију.
Кад судији вишег суда који је изабран за председника нижег суда престане функција председника, он има право да настави судијску функцију у вишем суду.

Сходно одредбама Закона о уређењу судова и Судског пословника, председник суда:

 • представља суд;
 • руководи Судском управом, а поједине послове – осим одлучивања о правима судија на основу њиховог рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о радним односима судског особља, у случају кад је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности – може поверити заменику или председницима одељења;
 • остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законито, правилно, тачно и благовремено обављање свих послова;
 • надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуго траје, прибављањем извештаја и на сваки други погодан начин;
 • стара се о одржавању независности судија и угледу суда;
 • врши послове који се тичу програма стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника;
 • разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одугловачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом;
 • прописује кућни ред и одређује распоред просторија у судској згради;
 • даје писмено одобрење за фотографисање и снимање у згради суда, као и на рочиштима;
 • сазива и руководи седницом свих судија;
 • осмишљава програм за решавање старих предмета, по коме се могу уводити различите мере у циљу постизања благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и Судским пословником;
 • стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника;
 • надзире судску управу нижег суда и, у случају нечињења председника нижег суда, доноси акте из његовог делокруга;
 • може да организује обиласке нижих судова са свог подручја, приликом којих може тражити обавештења о примени прописа и проблемима у суђењу;
 • Високом савету судства доставља податке потребне за вођење личних листова за судије, судије поротнике и запослене.