PREDSEDNIK SUDA

PREDSEDNIK SUDA

Odlukom v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu od 29.05.2019. godine, mr Darko Tadić postavljen je za vf. predsednika, a 31.10.2019. godine izabran za PredsednikaApelacionog suda u Novom Sadu. Poslove zamenika predsednika suda vrše sudije Branka Bajić i Anđelka Stanojević.

Zakonom o sudijama regulisani su uslovi za izbor i sâm izbor predsednika suda, trajanje i prestanak funkcije, razlozi za razrešenje i postupak donošenja odluke o razrešenju, kao i položaj po prestanku funkcije predsednika suda.
Prava, ovlašćenja i obaveze predsednika suda propisani su Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

USLOVI, PREDLAGANJE I IZBOR PREDSEDNIKA SUDA

Za predsednika suda može biti izabran sudija koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji u sudu višeg ili istog stepena, i koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva.

Visoki savet sudstva predlaže jednog kandidata za predsednika suda. Pre utvrđivanja predloga, Visoki savet sudstva pribavlja mišljenje o prijavljenim kadidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.

Narodna skupština bira predsednika suda. Sudija koji je izabran za predsednika suda, obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu.

TRAJANJE I PRESTANAK FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA

Predsednik suda se bira na pet godina i ne može biti ponovo izabran. Vreme na koje je predsednik suda izabran teče od dana stupanja na funkciju.

Predsedniku suda prestaje funkcija:

 • prestankom sudijske funkcije;
 • izborom za sudiju drugog suda;
 • na lični zahtev;
 • zbog ukidanja suda;
 • istekom mandata i
 • razrešenjem sa funkcije predsednika.

Odluku o prestanku funkcije donosi Narodna skupština, a Visoki savet sudstva je dužan da bez odlaganja predloži kandidate za izbor novog predsednika suda.

RAZLOZI ZA RAZREŠENJE, POSTUPAK I ODLUKA O RAZREŠENJU

Predsednik suda razrešava se funkcije zbog:

 • kršenja obaveza ustanovljenih propisima za obavljanje poslova sudske uprave;
 • narušavanja načela nezavisnosti sudije;
 • postupanja koje je u suprotnosti s propisima o dodeljivanju predmeta;
 • odstupanja od propisa kojim se uređuje godišnji raspored sudija;
 • teškog disciplinskog prekršaja u vršenju svoje funkcije;
 • nestručnog vršenja funkcije predsednika suda (smatra se da predsednik suda nestručno obavlja svoju funkciju kada, shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada predsednika sudova, njegov rad bude vrednovan ocenom „ne zadovoljava“).

Svako lice može podneti inicijativu za razrešenje predsednika suda.
Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda vodi Visoki savet sudstva.
Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda pokreće se po predlogu predsednika neposredno višeg suda, sednice svih sudija suda čiji je predsednik, ministra nadležnog za pravosuđe, organa nadležnog za vrednovanje rada predsednika suda i Disciplinske komisije.

Odluku o razrešenju predsednika suda donosi Narodna skupština na osnovu predloga Visokog saveta sudstva, i to nakon sprovedenog postupka u kome su utvrđeni razlozi za razrešenje.

Predsednik suda koji ne bude ponovo izabran, kojeg razreše funkcije ili mu funkcija prestane na lični zahtev, nastavlja da obavlja sudijsku funkciju.
Kad sudiji višeg suda koji je izabran za predsednika nižeg suda prestane funkcija predsednika, on ima pravo da nastavi sudijsku funkciju u višem sudu.

Shodno odredbama Zakona o uređenju sudova i Sudskog poslovnika, predsednik suda:

 • predstavlja sud;
 • rukovodi Sudskom upravom, a pojedine poslove – osim odlučivanja o pravima sudija na osnovu njihovog rada, utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanja o radnim odnosima sudskog osoblja, u slučaju kad je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti – može poveriti zameniku ili predsednicima odeljenja;
 • ostvaruje stalan uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonito, pravilno, tačno i blagovremeno obavljanje svih poslova;
 • nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje dugo traje, pribavljanjem izveštaja i na svaki drugi pogodan način;
 • stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda;
 • vrši poslove koji se tiču programa stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika;
 • razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak oduglovači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod, i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom;
 • propisuje kućni red i određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi;
 • daje pismeno odobrenje za fotografisanje i snimanje u zgradi suda, kao i na ročištima;
 • saziva i rukovodi sednicom svih sudija;
 • osmišljava program za rešavanje starih predmeta, po kome se mogu uvoditi različite mere u cilju postizanja blagovremenog obavljanja poslova u sudu, kao što su izmene unutrašnje organizacije suda, uvođenje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja, privremena preraspodela radnog vremena i druge mere, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom;
 • stara se o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika;
 • nadzire sudsku upravu nižeg suda i, u slučaju nečinjenja predsednika nižeg suda, donosi akte iz njegovog delokruga;
 • može da organizuje obilaske nižih sudova sa svog područja, prilikom kojih može tražiti obaveštenja o primeni propisa i problemima u suđenju;
 • Visokom savetu sudstva dostavlja podatke potrebne za vođenje ličnih listova za sudije, sudije porotnike i zaposlene.