ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Руководилац одељења – судија Мирјана Андријашевић

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова. У суду се води општи регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу. Поред општег, води се и посебан регистар у који се уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања воде се одвојено за сваку грану судског рада хронолошким редом и могу се објавити у посебној збирци.

Одељење судске праксе чине следеће судије:
1. Мирјана Андријашевић, руководилац Одељења судске праксе Суда,
2. Драгољуб Вујасиновић, заменик руководиоца Одељења и први руководилац на пословима судске праксе за Кривично одељење,
3. Зоран Париповић, други руководилац на пословима судске праксе за Кривично одељење,
4. Зденка Стакић, на пословима судске праксе у притворским предметима у случају одсутности или спречености руководилаца судске праксе за кривично одељење,
5. Радослава Мађаров, први руководилац на пословима судске праксе за Грађанско одељење,
6. Бранка Маљковић, други руководилац на пословима судске праксе за Грађанско одељење,
7. Нада Ћулибрк, први руководиоца на пословима судске праксе за Одељење за радне спорове,
8. Јасмина Даниловић стојковић, други руководиоц на пословима судске праксе за Одељење за радне спорове и
9. Бранка Маљковић, обавља послове судске праксе у Грађанском одељењу и у случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе за Грађанско одељење.

Судијски помоћници распоређени на пословима евиденције судске праксе:
1. Снежана Грозданић,
2. Зорица Јуришић,
3. Гордана Вујичић,
4. Сенка Пјешчић,
5. Ивана Илић,
6. Сузана Марјановић и
7. Гордана Јуришић