ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Руководилац одељења – судија мр Дарко Тадић

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судова. У суду се води општи регистар правних схватања у који се у сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу. Поред општег, води се и посебан регистар у који се уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања воде се одвојено за сваку грану судског рада хронолошким редом и могу се објавити у посебној збирци.

Одељење судске праксе чине следеће судије:
1. мр Дарко Тадић, руководилац Одељења судске праксе Суда,
2. Зоран Париповић, први руководилац на пословима судске праксе за Кривично одељење,
3. Слободан Велисављевић, други руководилац на пословима судске праксе за Кривично одељење,
4. Ђурђина Бјелобаба, на пословима судске праксе у притворским предметима у случају одсутности или спречености руководилаца судске праксе за кривично одељење,
5. Бранка Маљковић, први руководилац на пословима судске праксе за Грађанско одељење,
6. Ивана Стеванов, други руководилац на пословима судске праксе за Грађанско одељење,
7. Татјана Бјелогрлић, први руководиоца на пословима судске праксе за Одељење за радне спорове и
8. Олгица Милошевић, други руководиоц на пословима судске праксе за Одељење за радне спорове.

Судијски помоћници распоређени на пословима евиденције судске праксе:
1. Соња Бранков,
2. Зорица Јуришић,
3. Гордана Вујичић,
4. Сенка Пјешчић,
5. Ивана Илић,
6. Сузана Марјановић и
7. Гордана Јуришић