СУДСКА ВЛАСТ

СУДСКА ВЛАСТ

Уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску.  Однос три гране власти заснива се на равнотежи и међусобној контроли.
Судска власт је независна.

Судска власт је јединствена на територији Републике Србије и припада судовима опште и посебне надлежности. Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав судова уређују се законом.
(чл. 4, 142 и 143 Устава Републике Србије)

Судови опште надлежности су: основни судови, виши судови, апелациони судови и Врховни касациони суд.
Судови посебне надлежности су: привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд.
Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији, са седиштем у Београду.
(чл. 11 и 12 Закона о уређењу судова)

Врховни касациони суд је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелациони суд.
Апелациони суд је непосредно виши суд за виши суд и основни суд.
Привредни апелациони суд је непосредно виши суд за привредни суд, а Прекршајни апелациони суд је непосредно виши суд за прекршајни суд.
Виши суд је непосредно виши суд за основни суд када је то одређено Законом о уређењу судова, као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама.
(чл.15 Закона о уређењу судова)