АКТИ СУДА

АКТИ СУДА

 1. Одлука о именовању тима за спровођење Јединственог програма за решавање старих предмета
 2. Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност
 3. Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
 4. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
 5. Правилник о изменама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
 6. Програм решавања старих предмета за 2017. годину
 7. Програм за спречавање прекомерне дужине трајања поступка за 2016. годину
 8. Кућни ред зграде правосудних органа
 9. Упутство за обављање контроле и израду извештаја о контроли рада
 10. План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болест
 11. Правилник о заштити података о личности
 12. План Апелационог суда у Новом Саду са посебним мерама за остваривање родне равноправности у 2023. години
 13. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Апелационом суду у Новом Саду за 2023. годину