ОСНИВАЊЕ СУДА

ОСНИВАЊЕ СУДА

Дана 01.01.2010. године почела је примена Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 88/18 и 10/23), којим је прописано да судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне надлежности.

Према наведеном Закону, судови опште надлежности су:

  • основни судови – основани за територију града, односно једне или више општина
  • виши судови – основани за подручје једног или више основних судова
  • апелациони судови –  основани за подручје више виших судова
  • Врховни суд – као највиши суд у Републици Србији, са седиштем у Београду.

У судове посебне надлежности спадају:

  • привредни судови – основани за територију једног или више градова, односно општина
  • прекршајни судови – основани за територију града, односно једне или више општина
  • Привредни апелациони суд – основан за територију Републике Србије, са седиштем у Београду
  • Прекршајни апелациони суд – основан за територију Републике Србије, са седиштем у Београду
  • Управни суд – основан за територију Републике Србије, са седиштем у Београду

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године) који се примењује од 01.01.2014. године, основани су прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређена су њихова седишта и подручја на којима врше надлежност, као и одељења Прекршајног апелационог и Управног суда и подручја  на којима врше надлежност.

Шематски приказ положаја Апелационог суда у Новом Саду и судова за које је месно надлежан: shema_sudovi.pdf

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Службени гласник РС“, бр. 43/2009, 91/2009 и 35/2010), за Апелациони суд у Новом Саду утврђен је укупан број од 54 судије.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом суду у Новом Саду од 01.05.2010. године, који се примењује од 01.07.2010. године, системазована су 33 радна места за обављање послова из делокруга суда и систематизовано 121 запослених. Наведеним актом, у циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности Суда, а према обиму и природи послова, предвиђене су следеће организационе јединице:

1. судска управа,
2. судска одељења,
3. судска писарница,
4. рачуноводство,
5. дактилобиро,
6. служба за аналитику и нформатику и
7. техничка служба.

СУДСКА ОДЕЉЕЊА обављају послове и задатке из надлежности Апелационог суда у кривичним, грађанским и другим предметима; образују се кривично, грађанско и Одељење судске праксе, као и посебна Одељења за кривичне поступке против малолетника и радне спорове.

СУДСКА УПРАВА се бави уређивањем унутрашњег пословања у суду, стара се о благовременом и уредном обављању послова у суду, прати судску праксу, припрема реферате за стручне састанке и послове везане за стручно усавршавање судија и судског особља. У послове Судске управе спадају и обилазак притворених малолетника, вођење уписника према врсти васпитних мера, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за сталне вештаке и судске тумаче, стручни послови везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду, доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње уређење, радне односе и друге опште акте којима се уређују унутрашњи односи.

У ПИСАРНИЦИ се обављају административно-технички послови из надлежности суда, вођење извештаја о раду судија и суда, као и послови пријема писмена, послови архиве и експедиције. Радом ове организационе јединице руководи управитељ писарнице.

РАЧУНОВОДСТВО суда обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, економата, а све у складу са законским прописима. Радом ове организационе јединице руководи шеф рачуноводства.

ДАКТИЛОБИРО обавља све послове који се односе на вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, вршење преписа, као и остале административне послове неопходне за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ И АНАЛИТИКУ за правосудне органе обавља послове успостављања и одржавања информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у Апелационом суду у Новом Саду, обавља послове координације ИКТ послова, како унутар суда, тако и са Министарством правде и другим државним органима. Израда статистичких извештаја.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА обавља послове обезбеђења лица и зграде, одржавања зграде, одржавања хигијене у згради, послове службеног превоза лица, разношења поште у оквиру зграде суда, разношења поште ван зграде суда - другим органима, организацијама, установама и грађанима - као и послове на централи суда и сличне послове.

Седиште Апелационог суда у Новом Саду је у згради правосудних органа, у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3.