OSNIVANJE SUDA

OSNIVANJE SUDA

Dana 01.01.2010. godine počela je primena Zakona o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 88/18 i 10/23), kojim je propisano da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Prema navedenom Zakonu, sudovi opšte nadležnosti su:

  • osnovni sudovi – osnovani za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština
  • viši sudovi – osnovani za područje jednog ili više osnovnih sudova
  • apelacioni sudovi –  osnovani za područje više viših sudova
  • Vrhovni sud – kao najviši sud u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu.

U sudove posebne nadležnosti spadaju:

  • privredni sudovi – osnovani za teritoriju jednog ili više gradova, odnosno opština
  • prekršajni sudovi – osnovani za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština
  • Privredni apelacioni sud – osnovan za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu
  • Prekršajni apelacioni sud – osnovan za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu
  • Upravni sud – osnovan za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Sl. glasnik RS“, br. 101/2013 od 20.11.2013. godine) koji se primenjuje od 01.01.2014. godine, osnovani su prekršajni, osnovni, viši, privredni i apelacioni sudovi, određena su njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost, kao i odeljenja Prekršajnog apelacionog i Upravnog suda i područja  na kojima vrše nadležnost.

Šematski prikaz položaja Apelacionog suda u Novom Sadu i sudova za koje je mesno nadležan: shema_sudovi.pdf

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS“, br. 43/2009, 91/2009 i 35/2010), za Apelacioni sud u Novom Sadu utvrđen je ukupan broj od 54 sudije.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Novom Sadu od 01.05.2010. godine, koji se primenjuje od 01.07.2010. godine, sistemazovana su 33 radna mesta za obavljanje poslova iz delokruga suda i sistematizovano 121 zaposlenih. Navedenim aktom, u cilju uspešnog i efikasnog obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti Suda, a prema obimu i prirodi poslova, predviđene su sledeće organizacione jedinice:

1. sudska uprava,
2. sudska odeljenja,
3. sudska pisarnica,
4. računovodstvo,
5. daktilobiro,
6. služba za analitiku i nformatiku i
7. tehnička služba.

SUDSKA ODELJENJA obavljaju poslove i zadatke iz nadležnosti Apelacionog suda u krivičnim, građanskim i drugim predmetima; obrazuju se krivično, građansko i Odeljenje sudske prakse, kao i posebna Odeljenja za krivične postupke protiv maloletnika i radne sporove.

SUDSKA UPRAVA se bavi uređivanjem unutrašnjeg poslovanja u sudu, stara se o blagovremenom i urednom obavljanju poslova u sudu, prati sudsku praksu, priprema referate za stručne sastanke i poslove vezane za stručno usavršavanje sudija i sudskog osoblja. U poslove Sudske uprave spadaju i obilazak pritvorenih maloletnika, vođenje upisnika prema vrsti vaspitnih mera, pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika, poslovi vezani za stalne veštake i sudske tumače, stručni poslovi vezani za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja i sudija u sudu, donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnje uređenje, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju unutrašnji odnosi.

U PISARNICI se obavljaju administrativno-tehnički poslovi iz nadležnosti suda, vođenje izveštaja o radu sudija i suda, kao i poslovi prijema pismena, poslovi arhive i ekspedicije. Radom ove organizacione jedinice rukovodi upravitelj pisarnice.

RAČUNOVODSTVO suda obavlja sve poslove iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, ekonomata, a sve u skladu sa zakonskim propisima. Radom ove organizacione jedinice rukovodi šef računovodstva.

DAKTILOBIRO obavlja sve poslove koji se odnose na vođenje zapisnika na ročištima i pretresima, kucanje odluka, vršenje prepisa, kao i ostale administrativne poslove neophodne za pravilno poslovanje suda, uz poštovanje Sudskog poslovnika.

SLUŽBA ZA INFORMATIKU I ANALITIKU za pravosudne organe obavlja poslove uspostavljanja i održavanja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u Apelacionom sudu u Novom Sadu, obavlja poslove koordinacije IKT poslova, kako unutar suda, tako i sa Ministarstvom pravde i drugim državnim organima. Izrada statističkih izveštaja.

TEHNIČKA SLUŽBA obavlja poslove obezbeđenja lica i zgrade, održavanja zgrade, održavanja higijene u zgradi, poslove službenog prevoza lica, raznošenja pošte u okviru zgrade suda, raznošenja pošte van zgrade suda - drugim organima, organizacijama, ustanovama i građanima - kao i poslove na centrali suda i slične poslove.

Sedište Apelacionog suda u Novom Sadu je u zgradi pravosudnih organa, u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3.