СУДОВИ У СРБИЈИ

СУДОВИ У СРБИЈИ

Судови су самостални и независни државни органи који:

  • штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и
  • обезбеђују уставност и законитост.

Судови суде на основу:

  • устава,
  • закона и других општих аката, када је то предвиђено законом,
  • општеприхваћених правила међународног права,
  • потврђених међународних уговора.

Судска власт припада судовима и независна је у односу на законодавну и извршну власт.
Судске одлуке су обавезне за све и не могу бити предмет вансудске контроле, с обзиром на то да их може преиспитивати само надлежни суд у законом прописаном поступку.

Судска власт је јединствена на територији Републике Србије и припада судовима опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су:

основни судови (66)основани за територију града, односно једне или више општина
виши судови (25)основани за подручје једног или више основних судова
апелациони судови (4)основани за подручје већег броја виших судова
Врховни суднајвиши суд у Републици Србији са седиштем у Београду

Судови посебне надлежности су:

Привредни апелациони судоснован за територију Републике Србије са седиштем у Београду
Управни судоснован за територију Републике Србије са седиштем у Београду и Одељењима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
Прекршајни апелациони судоснован за територију Републике Србије са седиштем у Београду и Одељењима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
привредни судови (16)основани за територију једног или више градова, односно више општина
прекршајни судови (44)основани за територију града, односно једне или више општина