SUDOVI U SRBIJI

SUDOVI U SRBIJI

Sudovi su samostalni i nezavisni državni organi koji:

  • štite slobode i prava građana, zakonom utvrđena prava i interese pravnih subjekata i
  • obezbeđuju ustavnost i zakonitost.

Sudovi sude na osnovu:

  • ustava,
  • zakona i drugih opštih akata, kada je to predviđeno zakonom,
  • opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava,
  • potvrđenih međunarodnih ugovora.

Sudska vlast pripada sudovima i nezavisna je u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast.
Sudske odluke su obavezne za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole, s obzirom na to da ih može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku.

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Sudovi opšte nadležnosti su:

osnovni sudovi (66)osnovani za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština
viši sudovi (25)osnovani za područje jednog ili više osnovnih sudova
apelacioni sudovi (4)osnovani za područje većeg broja viših sudova
Vrhovni sudnajviši sud u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu

Sudovi posebne nadležnosti su:

Privredni apelacioni sudosnovan za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu
Upravni sudosnovan za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i Odeljenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu
Prekršajni apelacioni sudosnovan za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu i Odeljenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu
privredni sudovi (16)osnovani za teritoriju jednog ili više gradova, odnosno više opština
prekršajni sudovi (44)osnovani za teritoriju grada, odnosno jedne ili više opština