ПРИТУЖБЕ СТРАНАКА

ПРИТУЖБЕ СТРАНАКА

Право на подношење притужбе, рок и поступак за решавање по поднетој притужби регулисани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

КО ИМА ПРАВО НА ПРИТУЖБУ
– У складу са одредбом чл. 8. Закона о уређењу судова, странка или други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.

ПОСТУПАК ПО ПРИТУЖБИ – Када странка или други учесник у судском поступку поднесе притужбу, Председник суда је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.
Ако је притужба поднета преко Министарства, вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се истовремено Министар, председник непосредно вишег суда и  Високи савет судства.

Апелациони суд у Новом Саду поступа по притужбама странака које се односе на рад овог суда, као и на рад виших судова са његовог подручја (Виших судова у Новом Саду, Сремској Митровици, Зрењанину, Сомбору, Суботици и Шапцу).

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (нпр. због неправилности код расподеле предмета судијама, одлагања расправа без разлога, трошкова  вештачења, затим у случајевима када суд не испоштује законске рокове за заказивање расправе или доношење одлуке или уколико суд не испоштује принцип хитног решавања одређених врста предмета). Поред тога, потребно је да странке у притужбама које подносе означе све битне податке, како би председник суда могао да испита притужбу, а посебно: име и презиме, број предмета на чије решавање се жале, име и презиме судије који поступа у предмету итд, како поступак испитивања притужбе не би, због недостајућих података, био дужи него што је потребно.

Све притужбе на рад судија и судског особља, као и ургенције, подносе се Председнику Апелационог суда у Новом Саду, а предају се сваким радним даном у канцеларији бр. 308 на III спрату. Странке прима Председник суда или његов заменик, а пријем странака се заказује на телефон 021/4876-400.


Образац притужбе (документ у pdf формату)