ОДЕЉЕЊА У СУДУ

ОДЕЉЕЊА У СУДУ

У Апелационом суду у Новом Саду постоји укупно пет судских одељења и то:
1. кривично одељење
2. одељење за кривичне поступке према малолетницима
3. одељење за за радне спорове
4. грађанско одељење
5. одељење за сорове из породичног права
6. одељење судске праксе