СУДСКИ ПОСЛОВНИК

СУДСКИ ПОСЛОВНИК

Применом Судског пословника обезбеђује се уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суд одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

О спровођењу и правилној примени Судског пословника стара се председник суда издавањем наредби и упутстава.  Примену Пословника надзире министарство надлежно за послове правосуђа, преко лица овлашћеног за надзор.
Министарство преко лица овлашћеног за надзор контролише обављање послова судске управе, поступање у предметима у прописаним роковима, поступање по притужбама и представкама, канцеларијско пословање у суду и друге послове везане за унутрашњу организацију и рад суда.
Надзор се обавља прибављањем извештаја од Председника или непосредним увидом а нарочито се контролише примена Пословника, поступање у предметима у прописаним роковима и поступање по притужбама.

Судски пословник