ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 83/2006 од 01.10.2006. године и 98/2006 од 10.11.2006. године) у члановима 153, 154. и 155. одређује положај, састав, избор и надлежност Високог савета судства.

ПОЛОЖАЈ, САСТАВ И ИЗБОР

Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија.

Високи савет судства има 11 чланова у чијем саставу су:

један члан по положају

Председник Врховног суда
 
 

+
десет изборних чланова

шест судија које бирају судије
четири истакнута правника која бира Народна скупштина

 

Мандат чланова Високог савета судства траје пет година, осим за чланове по положају.

Члан Високог савета судства ужива имунитет као судија.


НАДЛЕЖНОСТ

Високи савет судства:

1) bira sudije i sudije porotnike;

2) odlučuje o prestanku funkcije sudije i sudije porotnika;

3) bira predsednika i potpredsednika Saveta;

4) postavlja vršioce funkcije predsednika Vrhovnog suda i predsednika ostalih sudova;

5) bira predsednika Vrhovnog suda i predsednike ostalih sudova;

6) odlučuje o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog suda i predsednika ostalih sudova;

7) odlučuje o trajnom premeštaju, privremenom upućivanju ili upućivanju sudije;

8) određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud;

9) odlučuje o udaljenju sudije, predsednika suda i sudije porotnika;

10) odlučuje o nespojivosti vršenja druge funkcije posla ili privatnog interesa sa funkcijom sudije i sudije porotnika;

11) odlučuje o žalbi u postupku vrednovanja rada sudije i predsednika suda;

12) imenuje Disciplinskog tužioca, njegove zamenike i članove Disciplinske komisije određuje uslove za imenovanje i način prestanka dužnosti, način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;

13) odlučuje o žalbi u disciplinskom postupku;

14) daje saglasnost na program stalne obuke za sudiju i zaposlenog u sudu i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;

15) utvrđuje program početne obuke za sudiju;

16) donosi Etički kodeks;

17) razmatra i odlučuje o izveštaju Etičkog odbora o poštovanju Etičkog kodeksa;

18) odlučuje o postojanju neprimerenog uticaja na rad sudije i suda i meri za sprečavanje neprimerenog uticaja;

19) obavlja posao pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;

20) odlučuje o imunitetu sudije i izbornog člana Saveta;

21) predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;

22) odlučuje o prigovoru u postupku izbora za člana Saveta iz reda sudija;

23) prikuplja i analizira statističke podatke i donosi godišnje i višegodišnje planove u cilju efikasnog upravljanja kadrovskim, finansijskim i materijalnim resursima suda;

24) obrazuje radna tela Saveta i vrši izbor i razrešenje njihovih članova i zamenika članova;

25) daje mišljenje o izmenama ili dopunama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudije, organizaciju i postupanje suda, kao i drugih sistemskih zakona koje sud primenjuje ili je od značaja za obavljanje sudijske funkcije;

26) donosi godišnji izveštaj o svom radu;

27) obaveštava javnost o svom radu;

28) sarađuje sa pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom;

29) donosi akte predviđene zakonom;

30) obavlja i druge nadležnosti i poslove određene zakonom.

 

ПРАВНИ ЛЕК

Против одлуке Високог савета судства може се уложити жалба Уставном суду, у случајевима прописаним законом.

Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010 и 10/23) ближе уређује положај, надлежност, организацију и начин рада Високог савета судства, услове и поступак за избор изборних чланова Савета, трајање мандата и престанак њихове функције, и обезбеђење услова и средстава за рад Савета.