ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 83/2006 од 01.10.2006. године и 98/2006 од 10.11.2006. године) у члановима 153, 154. и 155. одређује положај, састав, избор и надлежност Високог савета судства.


ПОЛОЖАЈ, САСТАВ И ИЗБОР

Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија.

Високи савет судства има 11 чланова у чијем саставу су:

три члана по положају

Председник Врховног касационог суда
Министар надлежан за правосуђе
Председник надлежног одбора Народне скупштине

+
осам изборних чланова

шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина
два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета

 


Изборне чланове бира Народна скупштина, у складу са законом. Председници судова не могу бити изборни чланови Високог савета судства.

Мандат чланова Високог савета судства траје пет година, осим за чланове по положају.

Члан Високог савета судства ужива имунитет као судија.


НАДЛЕЖНОСТ


Високи савет судства:

  • бира и разрешава судије, у складу са Уставом и законом,
  • предлеже Народној скупштини избор судија приликом првог избора на судијску функцију,
  • предлаже Народној скупштини избор председника Врховног касационог суда и председника судова, у складу са Уставом и законом,
  • учествује у поступку за престанак функције председника Врховног касационог суда и председника судова, на начин предвиђен Уставом и законом,
  • врши и друге послове одређене законом.


ПРАВНИ ЛЕК

Против одлуке Високог савета судства може се уложити жалба Уставном суду, у случајевима прописаним законом.

Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр.116/2008 и 101/2010) ближе уређује положај, надлежност, организацију и начин рада Високог савета судства, услове и поступак за избор изборних чланова Савета, трајање мандата и престанак њихове функције, и обезбеђење услова и средстава за рад Савета.