VISOKI SAVET SUDSTVA

VISOKI SAVET SUDSTVA

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 83/2006 od 01.10.2006. godine i 98/2006 od 10.11.2006. godine) u članovima 153, 154. i 155. određuje položaj, sastav, izbor i nadležnost Visokog saveta sudstva.


POLOŽAJ, SASTAV I IZBOR

Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Visoki savet sudstva ima 11 članova u čijem sastavu su:

tri člana po položaju

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda
Ministar nadležan za pravosuđe
Predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine

+
osam izbornih članova

šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, od kojih je jedan sa teritorije autonomnih pokrajina
dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta

 


Izborne članove bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom. Predsednici sudova ne mogu biti izborni članovi Visokog saveta sudstva.

Mandat članova Visokog saveta sudstva traje pet godina, osim za članove po položaju.

Član Visokog saveta sudstva uživa imunitet kao sudija.


NADLEŽNOST


Visoki savet sudstva:

  • bira i razrešava sudije, u skladu sa Ustavom i zakonom,
  • predleže Narodnoj skupštini izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju,
  • predlaže Narodnoj skupštini izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika sudova, u skladu sa Ustavom i zakonom,
  • učestvuje u postupku za prestanak funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika sudova, na način predviđen Ustavom i zakonom,
  • vrši i druge poslove određene zakonom.


PRAVNI LEK

Protiv odluke Visokog saveta sudstva može se uložiti žalba Ustavnom sudu, u slučajevima propisanim zakonom.

Zakon o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS“, br.116/2008 i 101/2010) bliže uređuje položaj, nadležnost, organizaciju i način rada Visokog saveta sudstva, uslove i postupak za izbor izbornih članova Saveta, trajanje mandata i prestanak njihove funkcije, i obezbeđenje uslova i sredstava za rad Saveta.