VISOKI SAVET SUDSTVA

VISOKI SAVET SUDSTVA

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 83/2006 od 01.10.2006. godine i 98/2006 od 10.11.2006. godine) u članovima 153, 154. i 155. određuje položaj, sastav, izbor i nadležnost Visokog saveta sudstva.

POLOŽAJ, SASTAV I IZBOR

Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Visoki savet sudstva ima 11 članova u čijem sastavu su:

jedan član po položaju

Predsednik Vrhovnog suda
 
 

+
deset izbornih članova

šest sudija koje biraju sudije
četiri istaknuta pravnika koja bira Narodna skupština

 

Mandat članova Visokog saveta sudstva traje pet godina, osim za članove po položaju.

Član Visokog saveta sudstva uživa imunitet kao sudija.


NADLEŽNOST

Visoki savet sudstva:

1) bira sudije i sudije porotnike;

2) odlučuje o prestanku funkcije sudije i sudije porotnika;

3) bira predsednika i potpredsednika Saveta;

4) postavlja vršioce funkcije predsednika Vrhovnog suda i predsednika ostalih sudova;

5) bira predsednika Vrhovnog suda i predsednike ostalih sudova;

6) odlučuje o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog suda i predsednika ostalih sudova;

7) odlučuje o trajnom premeštaju, privremenom upućivanju ili upućivanju sudije;

8) određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud;

9) odlučuje o udaljenju sudije, predsednika suda i sudije porotnika;

10) odlučuje o nespojivosti vršenja druge funkcije posla ili privatnog interesa sa funkcijom sudije i sudije porotnika;

11) odlučuje o žalbi u postupku vrednovanja rada sudije i predsednika suda;

12) imenuje Disciplinskog tužioca, njegove zamenike i članove Disciplinske komisije određuje uslove za imenovanje i način prestanka dužnosti, način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;

13) odlučuje o žalbi u disciplinskom postupku;

14) daje saglasnost na program stalne obuke za sudiju i zaposlenog u sudu i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;

15) utvrđuje program početne obuke za sudiju;

16) donosi Etički kodeks;

17) razmatra i odlučuje o izveštaju Etičkog odbora o poštovanju Etičkog kodeksa;

18) odlučuje o postojanju neprimerenog uticaja na rad sudije i suda i meri za sprečavanje neprimerenog uticaja;

19) obavlja posao pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;

20) odlučuje o imunitetu sudije i izbornog člana Saveta;

21) predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;

22) odlučuje o prigovoru u postupku izbora za člana Saveta iz reda sudija;

23) prikuplja i analizira statističke podatke i donosi godišnje i višegodišnje planove u cilju efikasnog upravljanja kadrovskim, finansijskim i materijalnim resursima suda;

24) obrazuje radna tela Saveta i vrši izbor i razrešenje njihovih članova i zamenika članova;

25) daje mišljenje o izmenama ili dopunama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudije, organizaciju i postupanje suda, kao i drugih sistemskih zakona koje sud primenjuje ili je od značaja za obavljanje sudijske funkcije;

26) donosi godišnji izveštaj o svom radu;

27) obaveštava javnost o svom radu;

28) sarađuje sa pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom;

29) donosi akte predviđene zakonom;

30) obavlja i druge nadležnosti i poslove određene zakonom.

 

PRAVNI LEK

Protiv odluke Visokog saveta sudstva može se uložiti žalba Ustavnom sudu, u slučajevima propisanim zakonom.

Zakon o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS“, br.116/2008, 101/2010 i 10/23) bliže uređuje položaj, nadležnost, organizaciju i način rada Visokog saveta sudstva, uslove i postupak za izbor izbornih članova Saveta, trajanje mandata i prestanak njihove funkcije, i obezbeđenje uslova i sredstava za rad Saveta.