PRITUŽBE STRANAKA

PRITUŽBE STRANAKA

Pravo na podnošenje pritužbe, rok i postupak za rešavanje po podnetoj pritužbi regulisani su Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

KO IMA PRAVO NA PRITUŽBU
– U skladu sa odredbom čl. 8. Zakona o uređenju sudova, stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku imaju pravo pritužbe na rad suda kada smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav nedozvoljen uticaj na njegov tok i ishod.

POSTUPAK PO PRITUŽBI – Kada stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku podnese pritužbu, Predsednik suda je dužan da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe, kao i predsednika neposredno višeg suda, u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.
Ako je pritužba podneta preko Ministarstva, višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se istovremeno Ministar, predsednik neposredno višeg suda i  Visoki savet sudstva.

Apelacioni sud u Novom Sadu postupa po pritužbama stranaka koje se odnose na rad ovog suda, kao i na rad viših sudova sa njegovog područja (Viših sudova u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Somboru, Subotici i Šapcu).

Predmet pritužbe ne može biti sama odluka suda ili pravni stav koji je sud zauzeo, što se preispituje u postupku po pravnim lekovima, već se pritužba predsedniku suda može izjaviti zbog odugovlačenja postupka ili drugih nepravilnosti u postupku (npr. zbog nepravilnosti kod raspodele predmeta sudijama, odlaganja rasprava bez razloga, troškova  veštačenja, zatim u slučajevima kada sud ne ispoštuje zakonske rokove za zakazivanje rasprave ili donošenje odluke ili ukoliko sud ne ispoštuje princip hitnog rešavanja određenih vrsta predmeta). Pored toga, potrebno je da stranke u pritužbama koje podnose označe sve bitne podatke, kako bi predsednik suda mogao da ispita pritužbu, a posebno: ime i prezime, broj predmeta na čije rešavanje se žale, ime i prezime sudije koji postupa u predmetu itd, kako postupak ispitivanja pritužbe ne bi, zbog nedostajućih podataka, bio duži nego što je potrebno.

Sve pritužbe na rad sudija i sudskog osoblja, kao i urgencije, podnose se Predsedniku Apelacionog suda u Novom Sadu, a predaju se svakim radnim danom u kancelariji br. 308 na III spratu. Stranke prima Predsednik suda ili njegov zamenik, a prijem stranaka se zakazuje na telefon 021/4876-400.


Obrazac pritužbe (dokument u pdf formatu)