SUDSKA VLAST

SUDSKA VLAST

Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.  Odnos tri grane vlasti zasniva se na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Sudska vlast je nezavisna.

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Osnivanje, organizacija, nadležnost, uređenje i sastav sudova uređuju se zakonom.
(čl. 4, 142 i 143 Ustava Republike Srbije)

Sudovi opšte nadležnosti su: osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud.
Sudovi posebne nadležnosti su: privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Prekršajni apelacioni sud i Upravni sud.
Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu.
(čl. 11 i 12 Zakona o uređenju sudova)

Vrhovni kasacioni sud je neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud, Prekršajni apelacioni sud, Upravni sud i apelacioni sud.
Apelacioni sud je neposredno viši sud za viši sud i osnovni sud.
Privredni apelacioni sud je neposredno viši sud za privredni sud, a Prekršajni apelacioni sud je neposredno viši sud za prekršajni sud.
Viši sud je neposredno viši sud za osnovni sud kada je to određeno Zakonom o uređenju sudova, kao i za pitanja unutrašnjeg uređenja sudova i primene Zakona o sudijama.
(čl.15 Zakona o uređenju sudova)