PRIJEM I EKSPEDICIJA POŠTE

PRIJEM I EKSPEDICIJA POŠTE

Apelacioni sud u Novom Sadu svu poštu prima i šalje preko prijemne kancelarije, koja je organizovana kao poseban odsek pisarnice. U ovoj kancelariji se predaju pismeni podnesci namenjeni sudijama, sudskim većima, sudskoj upravi, odnosno Presedniku suda. Pored lične predaje, u prijemnu kancelariju sudske pisarnice donosi se i kovertirana pošta upućena sudu preko PTT službe (pisma, telegrami itd). Na ovaj način sud kontaktira sa strankama, drugim sudovima i drugim državnim organima. Strankama je omogućeno da direktno kontaktiraju sa sudijama i sudskom upravom, ali zbog lakšeg i efikasnijeg rada i usled velikog obima posla, najveći deo komunikacije sa sudom obavlja se isključivo pisanim putem. Primljeni podnesci i pošiljke se razvrstavaju i dalje prosleđuju većima kojima su upućeni. Svaki spis se prethodno overi prijemnim pečatom sa datumom i satom prijema, a stranke dobijaju prijemni pečat i na primerak koji će zadržati kao dokaz da su podnesak predali. Podnesci koji su upućeni na određeni predmet i koji će predmetu biti pridruženi (punomoćja, razni zahtevi stranaka, prilozi koji mogu biti dokazi u toku postupka...), stranke treba da označe poslovnim brojem predmeta. Na ovaj način se povećava efikasnost i prispela pošta se lakše razvrstava po odeljenjima i dalje, po sudskim većima.

Prijemna kancelarija istovremeno obavlja i poslove otpravljanja sudske pošte (ekspediciju). Ekspeduju se pozivi strankama, sudske odluke i drugi sudski akti, a u prijemnu kancelariju se vraćaju dostavnice i povratnice, kao dokazi o prijemu sudskih akata. Pošta se, pored dostavljanja putem PTT službe, strankama dostavlja i preko sudske službe za dostavu. Zbog svih ovih poslova, koji su izuzetno značajni jer utiču na efikasnost i kvalitet rada suda, služba prijema i ekspedicije je organizovana kao poseban odsek pisarnice.

Prijem i ekspedicija pismena ili prijemna kancelarija nalazi se na I spratu, soba broj 109, lokal 209.