PUBLIKACIJE

PUBLIKACIJE

Apelacioni sud u Novom Sadu izdavaće stručne publikacije i publikacije o svojoj organizaciji i radu.

Bilten sudske prakse je stručna publikacija koja će se izdavati redovno, dva puta godišnje.

Informator o radu Apelacionog suda u Novom Sadu, izdavaće se najmanje jednom godišnje u skladu sa obavezom objavljivanja informatora na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, radi informisanja zainteresovanih lica o uređenju i funkcionisanju ovog suda, kao i ostalim bitnim podacima značajnim za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.