SUDSKA UPRAVA

SUDSKA UPRAVA

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti a kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, Sudskim poslovnikom, a naročito:

 1. uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
 2. pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
 3. razmatranje pritužbi i predstavki;
 4. vođenje statistike i izrada izveštaja;
 5. finansijsko i materijalno poslovanje suda;
 6. stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;
 7. donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
 8. poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblja;
 9. poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;
 10. poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;
 11. drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Sudsku upravu Apelacionog suda u Novom Sadu čine:
1. Predsednik suda, mr Darko Tadić;
2. zamenik predsednika suda, Branka Bajić;
3. zamenik predsednika suda, Anđelka Stanojević;
4. sekretar suda, Marina Lopičić;
5. koordinator za medije, Andrea Đukić;
6. upravitelj suda, Dragana Đukić;
7. radno mesto za kadrovske i personlane poslove i lice za zaštitu podataka o ličnosti, Vesna Lakićević.
8. radno mesto za administrativno tehničke poslove Zorica Marković

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Novom Sadu donetim od strane Ministra pravde a koji se primenjuje od 2019. godine, utvrđene su organizacione jedinice i poslovi koji se u njima obavljaju, sistematizacija radnih mesta, ukupan broj radnih mesta državnih službenika i nameštenika, nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta, zvanja (za državne službenike), odnosno vrste (za nameštenike) u koje su radna mesta razvrstana, potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za obavljanje poslova na svakom radnom mestu.

Na osnovu čl. 34. st. 1. Zakona o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13 i 88/18) i čl. 46. i 48. Sudskog poslovnika („Sl. glasnik RS“, br. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15 104/15 11/15 39/16 56/16 77/16 16/18 78/18 46/19 i 93/19) po održanoj sednici i pribavljenom mišljenju sednice svih sudija, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu utvrdio je godišnji raspored poslova u Apelacionom sudu u Novom Sadu za 2023. godinu. Takođe, istog dana, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu doneo je i Raspored poslova sudijskih pomoćnika za 2023. godinu.