СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

ПОСЛОВИ – Судијски помоћник помаже судији тако што предмете које му судија додели припрема за суђење, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, прави стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, у записнику констатује изјаве странака, обрађује притужбе грађана, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и, самостално или уз надзор и упутства судије, врши послове одређене законом, Судским пословником, годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

ЗВАЊА – Судијски помоћници стичу следећа звања: судијски сарадник, виши судијски сарадник и судски саветник. Звање судијског сарадника може стећи лице које има положен паравосудни испит, а звање вишег судијског сарадника лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци. Звање судског саветника постоји у судовима републичког ранга, а може га стећи онај ко испуњава услове за судију вишег суда.

ОЦЕЊИВАЊЕ – Рад судијског помоћника једном годишње оцењује председник суда, и то након што сазна какво мишљење о њему има седница одељења у које је судијски помоћник распоређен. Ако није распоређен ни у једно одељење суда, мишљење се прибавља од судије или већа с којим судијски помоћник ради. При оцењивању, вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени стручни и научни радови. Оцењивање рада судијских помоћника врши се на основу објективних и јединствених критеријума које утврђује Високи савет судства. Оцене су: „не задовољава“, „задовољава“, „добар“, „истиче се“ и „нарочито се истиче“. Виши судијски сарадник чији је рад најмање две године узастопно оцењен са „нарочито се истиче“, може стећи звање судског саветника и ако не испуњава услове за судију вишег суда. Председник суда доноси решење о оцени судијског помоћника, на које судијски помоћник има право приговора радном телу Високог савета судства у року од 15 дана од дана пријема решења о оцени.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Апелационом суду у Новом Саду предвиђен је број од 54 судијских помоћника. Годишњим распоредом послова судијских помоћника за 2020. годину, судијски помоћници распоређени су у судску управу и судска одељења на следећи начин:

1. судска управа: Светлана Квргић и Андреа Ђукић;

2. кривично одељење и одељење за кривичне поступке према малолетницима: Невенка Бачић, Владислава Тодоровић, Тамара Родић, Нела Чаушевић, Јована Кресић Радовановић, Зорица Јуришић, Оливер Поповић, Маријана Мојсилов, Ена Копривица, Мара Вукмировић, Соња Бранков, Снежана Грозданић и Немања Марковић;

3. грађанско одељење: Марија Козомара, Наташа Рашета, Татјана Петров, Марина Лопичић, Светлана Копоња, Мирна Џелетовић, Нина Антић, Марина Секулић, Ена Керкез, Дуња Коврлија, Гордана Маринковић, Мирна Вујичић Бурсаћ, Милица Пријић, Тамара Ловрић-Јованов, Соро Ксенија, Петар Росић, Павле Вукадиновић, Владимир Бешлин, Јан Ђуриш, Јована Новаковић Максимовић, Слађана Новићевић, Данијела Кукурузовић, Марина Давидов и Марко Петровић;

4. одељење за радне спорове: Андреа Ђукић, Катарина Јованов, Гордана Јуришић, Јелена Димитријевић, Милица Јајчанин, Ивана Прванов Кашић, Братислава Дејановић и Познан Дуња;

5. одељење судске праксе: Гордана Вујичић, Сенка Пјешчић, Ивана Илић, Весна Трифковић, Зорица Јуришић, Сузана Марјановић и Љиљана Добрковић.