СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

ПОСЛОВИ – Судијски помоћник помаже судији тако што предмете које му судија додели припрема за суђење, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, прави стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, у записнику констатује изјаве странака, обрађује притужбе грађана, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и, самостално или уз надзор и упутства судије, врши послове одређене законом, Судским пословником, годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

ЗВАЊА – Судијски помоћници стичу следећа звања: судијски сарадник, виши судијски сарадник и судски саветник. Звање судијског сарадника може стећи лице које има положен паравосудни испит, а звање вишег судијског сарадника лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци. Звање судског саветника постоји у судовима републичког ранга, а може га стећи онај ко испуњава услове за судију вишег суда.

ОЦЕЊИВАЊЕ – Рад судијског помоћника једном годишње оцењује председник суда, и то након што сазна какво мишљење о њему има седница одељења у које је судијски помоћник распоређен. Ако није распоређен ни у једно одељење суда, мишљење се прибавља од судије или већа с којим судијски помоћник ради. При оцењивању, вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени стручни и научни радови. Оцењивање рада судијских помоћника врши се на основу објективних и јединствених критеријума које утврђује Високи савет судства. Оцене су: „не задовољава“, „задовољава“, „добар“, „истиче се“ и „нарочито се истиче“. Виши судијски сарадник чији је рад најмање две године узастопно оцењен са „нарочито се истиче“, може стећи звање судског саветника и ако не испуњава услове за судију вишег суда. Председник суда доноси решење о оцени судијског помоћника, на које судијски помоћник има право приговора радном телу Високог савета судства у року од 15 дана од дана пријема решења о оцени.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Апелационом суду у Новом Саду предвиђен је број од 54 судијских помоћника. Годишњим распоредом послова судијских помоћника за 2022. годину, судијски помоћници распоређени су у судску управу и судска одељења на следећи начин:

1. судска управа: Марина Лопичић и Андреа Ђукић;

2. кривично одељење и одељење за кривичне поступке према малолетницима: Невенка Бачић, Владислава Тодоровић, Тамара Родић, Нела Чаушевић, Јована Кресић Радовановић, Зорица Јуришић, Оливер Поповић, Маријана Мојсилов, Ена Копривица, Тијана Обрадовић, Снежана Орловић и Мина Сремчев;

3. грађанско одељење: Наташа Рашета, Татјана Петров, Светлана Копоња, Нина Антић, Марина Секулић, Ена Керкез, Дуња Коврлија, Гордана Маринковић, Милица Пријић, Соро Ксенија, Петар Росић, Павле Вукадиновић, Владимир Бешлин, Јан Ђуриш, Јована Новаковић Максимовић, Данијела Кукурузовић, Марина Данилов, Нера Келечевић, Дејана Илић и Мила Иветић;

4. одељење за радне спорове: Андреа Ђукић, Катарина Јованов,  Јелена Димитријевић, Милица Јевтић, Ивана Прванов Кашић, Братислава Дејановић, Тамара Ловрић-Јованов, Бојана Милановић, Наташа Рунић-Ђорђевић, Слађана Новићевић, Владана Зракић и Познан Дуња;

5. одељење судске праксе: Гордана Вујичић, Сенка Пјешчић, Ивана Илић, Соња Бранков, Зорица Јуришић, Сузана Марјановић и Гордана Јуришић.