SUDIJSKI POMOĆNICI

SUDIJSKI POMOĆNICI

POSLOVI – Sudijski pomoćnik pomaže sudiji tako što predmete koje mu sudija dodeli priprema za suđenje, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, pravi stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, u zapisniku konstatuje izjave stranaka, obrađuje pritužbe građana, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, usvojena pravna shvatanja priprema za objavljivanje i, samostalno ili uz nadzor i uputstva sudije, vrši poslove određene zakonom, Sudskim poslovnikom, godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

ZVANJA – Sudijski pomoćnici stiču sledeća zvanja: sudijski saradnik, viši sudijski saradnik i sudski savetnik. Zvanje sudijskog saradnika može steći lice koje ima položen paravosudni ispit, a zvanje višeg sudijskog saradnika lice koje posle položenog pravosudnog ispita ima najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci. Zvanje sudskog savetnika postoji u sudovima republičkog ranga, a može ga steći onaj ko ispunjava uslove za sudiju višeg suda.

OCENJIVANJE – Rad sudijskog pomoćnika jednom godišnje ocenjuje predsednik suda, i to nakon što sazna kakvo mišljenje o njemu ima sednica odeljenja u koje je sudijski pomoćnik raspoređen. Ako nije raspoređen ni u jedno odeljenje suda, mišljenje se pribavlja od sudije ili veća s kojim sudijski pomoćnik radi. Pri ocenjivanju, vrednuju se obim i kvalitet posla, savesnost, preduzimljivost i objavljeni stručni i naučni radovi. Ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika vrši se na osnovu objektivnih i jedinstvenih kriterijuma koje utvrđuje Visoki savet sudstva. Ocene su: „ne zadovoljava“, „zadovoljava“, „dobar“, „ističe se“ i „naročito se ističe“. Viši sudijski saradnik čiji je rad najmanje dve godine uzastopno ocenjen sa „naročito se ističe“, može steći zvanje sudskog savetnika i ako ne ispunjava uslove za sudiju višeg suda. Predsednik suda donosi rešenje o oceni sudijskog pomoćnika, na koje sudijski pomoćnik ima pravo prigovora radnom telu Visokog saveta sudstva u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o oceni.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u Apelacionom sudu u Novom Sadu predviđen je broj od 54 sudijskih pomoćnika. Godišnjim rasporedom poslova sudijskih pomoćnika za 2020. godinu, sudijski pomoćnici raspoređeni su u sudsku upravu i sudska odeljenja na sledeći način:

1. sudska uprava: Svetlana Kvrgić i Andrea Đukić;

2. krivično odeljenje i odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima: Nevenka Bačić, Vladislava Todorović, Tamara Rodić, Nela Čaušević, Jovana Kresić Radovanović, Zorica Jurišić, Oliver Popović, Marijana Mojsilov, Ena Koprivica, Mara Vukmirović, Sonja Brankov, Snežana Grozdanić i Nemanja Marković;

3. građansko odeljenje: Marija Kozomara, Nataša Rašeta, Tatjana Petrov, Marina Lopičić, Svetlana Koponja, Mirna Dželetović, Nina Antić, Marina Sekulić, Ena Kerkez, Dunja Kovrlija, Gordana Marinković, Mirna Vujičić Bursać, Milica Prijić, Tamara Lovrić-Jovanov, Soro Ksenija, Petar Rosić, Pavle Vukadinović, Vladimir Bešlin, Jan Đuriš, Jovana Novaković Maksimović, Slađana Novićević, Danijela Kukuruzović, Marina Davidov i Marko Petrović;

4. odeljenje za radne sporove: Andrea Đukić, Katarina Jovanov, Gordana Jurišić, Jelena Dimitrijević, Milica Jajčanin, Ivana Prvanov Kašić, Bratislava Dejanović i Poznan Dunja;

5. odeljenje sudske prakse: Gordana Vujičić, Senka Pješčić, Ivana Ilić, Vesna Trifković, Zorica Jurišić, Suzana Marjanović i Ljiljana Dobrković.