JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

2022
- Plan javnih nabavki za 2022. godinu

2021
- Plan javnih nabavki za 2021. godinu

2020
Javna nabavka male vrednosti broj 1/20 – električna energija
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 2/20 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 3/20 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenim ugovorima

2019
Javna nabavka male vrednosti broj 2/19 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 1/19 – električna energija
- poziv
- konkursna dokumentacija
- izmena konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 3/19 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenim ugovorima

2018
Javna nabavka male vrednosti broj 1/18 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- ispravljena konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 2/18 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka dobara - električna energija, broj 3/18
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017
Javna nabavka dobara - električna energija, broj 1/17
- poziv
- konkursna dokumentacija
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 2/17 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 3/17 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

2016
Javna nabavka dobara - električna energija, broj 1/16

- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 2/16 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 3/16 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

2015
Javna nabavka dobara - električna energija, broj 1/15
- poziv
- konkursna dokumentacija
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 2/15 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 3/15 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 4/15 – računari i računarska oprema
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

2014
Javna nabavka dobara - električna energija, broj 1/14
- poziv
- konkursna dokumentacija
- odluka
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 2/14 – motorno gorivo
- poziv
- konkursna dokumentacija
- izmena konkursne dokumentacije
- obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti broj 3/14 – kancelarijski materijal i toneri
- poziv
- konkursna dokumentacija
- pojašnjenje konkursne dokumentacije
- obaveštenje o zaključenom ugovoru

2013
Javna nabavka male vrednosti broj 1/13 – motorno gorivo za potrebe Apelacionog suda u Novom Sadu
- poziv
- odluka

Javna nabavka male vrednosti dobara broj 2/13 - kancelarijskog materijala, tonera i kutija, za potrebe Apelacionog suda u Novom Sadu, oblikovane po partijama
- poziv za kancelarijski materijal
- poziv za tonere
- poziv za kutije
- odluka

Javna nabavka male vrednosti dobara broj 3/13 - kancelarijski materijal
- poziv
- konkursna dokumentacija